Radonový program

Povinnost zajištění odborného stanovení radonového indexu pozemku a předložení výsledků průzkumu ukládá žadateli o výstavbu pobytové stavby ustanovení § 6 odst. 4 zákona č.18/1997 Sb. v posledním znění.

Úkolem měření je stanovení radonového indexu pozemku jako podklad pro provedení opatření, vedoucích ke snížení rizika ozáření osob v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb ve smyslu zákona č.18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 Sb.

Podle platného ustanovení se technická opatření, vedoucí ke snížení rizika ozáření osob v důsledku výskytu radonu, musí provádět, pokud je radonový index stavebního pozemku střední nebo vysoký. V případě nutnosti provedení protiradonových opatření se aplikuje technická norma ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

Měření radonu na pozemcích

  • ⇒ 1.400,- Kč až 2.600,- Kč bez DPH pro 1 objekt (rodinný dům, chata apod.).
  • ⇒ Pro objekty o půdorysu 800 m2 a větším se cena stanoví dohodou - od 3.500,- Kč bez DPH.
  • ⇒ Cena zahrnuje:
    • radonový průzkum pozemku, vypracování posudku, dopravu, návrh hydroizolačního systému a protiradonového opatření.
  • ⇒ Při stanovení radonového indexu pozemku pro více staveb v jedné lokalitě poskytujeme výrazné slevy!

Měření radonu v objektech

  • ⇒ Od 2.000,- Kč bez DPH podle počtu pobytových místností.